Category Archives: Sociale verzekeringen

Tarief premies volksverzekeringen verlaagd maar IB-tarieven verhoogd

De Eerste Kamer heeft op 2 december 2014 het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz) aangenomen. De Wlz vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De wijziging heeft tot gevolg dat het tarief van de premies volksverzekeringen met 3% daalt maar daar staat tegenover dat de tarieven in de inkomstenbelasting in de eerste twee schijven met 3% worden verhoogd.Wat betekent dit voor werknemers?
De meeste mensen zullen deze verschuiving niet merken omdat de verlaging in de premies geheel wordt gecompenseerd door de verhoging van de tarieven in de inkomstenbelasting. Het effect wordt wel gemerkt door werknemers die alleen belastingplichtig zijn in Nederland en niet sociaal verzekerd. Dit zijn over het algemeen buitenlandse werknemers die in Nederland werken en vrijgesteld zijn van Nederlandse sociale zekerheid omdat zij een A1-verklaring of een Certificate of Coverage hebben. Zij worden namelijk alleen geconfronteerd met de stijging van de belastingtarieven met 3%. In 2015 zal het belastingtarief in de eerste schijf 8,35% bedragen en in de tweede schijf 13,85%. Hierdoor stijgt hun Nederlandse belasting met circa € 1.000.Daarnaast wordt het effect gemerkt door werknemers die alleen sociaal verzekerd zijn in Nederland. Zij profiteren van de daling van de premies volksverzekeringen met 3% maar worden niet geconfronteerd met de verhoging van de tarieven in de inkomstenbelasting. Dit zijn vaak Nederlandse werknemers die zijn uitgezonden naar het buitenland maar sociaal verzekerd zijn gebleven in Nederland op grond van een A1-verklaring of een Certificate of Coverage. Zij hoeven voor 2015 circa € 1.000 minder te betalen voor hun premies volksverzekeringen.

Wat is de achtergrond van deze wijziging?
De Eerste Kamer heeft op 2 december 2014 het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz) aangenomen. De wet zal per 1 januari 2015 in werking treden. De Wlz vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De doelen van het invoeren van de Wlz zijn met name de kwaliteit van langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten verbeteren; het terugdringen van de institutionalisering van deze zorg; en een betere waarborg van de financiële houdbaarheid van langdurige zorg.

Een groot deel van de huidige dekking via de AWBZ zal verschuiven naar de gemeentes (via de Wet Maatschappelijk Ondersteuning – Wmo) en naar de Zorgverzekering. Dit leidt er toe dat de premies voor de Wlz lager zijn vastgesteld dan de huidige AWBZ-premie. De Wlz premie voor 2015 bedraagt 9,65%. Dit is 3% lager dan het huidige percentage voor AWBZ dat 12,65% bedraagt. Om deze verlaging van de premietarieven budgetneutraal te laten verlopen, stijgen de belastingtarieven in de eerste 2 schijven (tot een inkomen van € 33.389) met 3% naar respectievelijk 8,35% en 13,85%.